Privacy verklaring en algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Dermaesthetics B.V. zal nooit persoonlijke gegevens aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dermaesthetics B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend gebruiken voor een goede bedrijfsvoering en klantenbeheer, zoals het verwerken van bestellingen of het toesturen van commerciële aanbiedingen. Wij zullen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

HET UITVOEREN VAN BESTELLINGEN

Als u een bestelling plaatst bij Dermaesthetics, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, order- en betaalgegevens. Indien u een account aanmaakt, registreren wij daarnaast uw wachtwoord. Wij gebruiken deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen en het beheren van uw account.
Wij gebruiken deze gegevens tevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen met betrekking tot onze merken en de producten. Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld hebt voor een (gratis) training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die zelf aan ons verstrekt zijn.

NIEUWSBRIEVEN

Daarnaast zal Dermaesthetics, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van onze producten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum en informatie die we kennen doordat we u daarnaar gevraagd hebben.

COOKIES

Dermaesthetics maakt gebruik van cookies om het bezoek bij Dermaesthetics.nl voor u nog makkelijker te maken. Als u ervoor kiest om cookies via uw browser uit te schakelen, kunt u niet meer alle functies gebruiken. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt voor analysedoeleinden. Als u de site verder gebruikt of deze banner sluit, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies en het verwerken van gegevens die wij hebben verkregen met behulp van cookies.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten te bieden en om onszelf en onze gebruikers te beschermen.
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis trainingen en met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer die ingevuld worden bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.
 • Wanneer het contactformulier ingevuld wordt zijn naam en e-mailadres nodig om een reactie te kunnen geven.
Door de gegevens te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten uitgevoerd moeten worden.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die de klant aan ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

RECHTEN

U heeft altijd het recht om de toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna wij deze gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van de persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief/emails, zullen de persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dermaesthetics B.V. alsmede haar dochtervennootschappen alle gevestigd te Bussum aan de Brinklaan 30 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23057802 BTW identificatienummer: NL0088.20.594.B01

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. In deze voorwaarden worden bovengenoemde vennootschappen aangeduid als leverancier en haar contractspartner als koper.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaves en overeenkomsten in de ruimste zin des woords, welke aangegaan worden door leverancier.
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en leverancier die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Leverancier is pas gebonden als zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 2. Aanbiedingen en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers en/of andere personen in dienst van leverancier binden haar pas nadat deze schriftelijk door haar directie zijn bevestigd.
 3. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden komt de overeenkomst tot stand doordat leverancier geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van koper, danwel doordat leverancier aan koper een factuur zendt.
 4. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is leverancier niet aansprakelijk.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

 1. Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door leverancier vatbaar. Bovendien kunnen de ten behoeve van de levering schriftelijk vastgestelde prijzen worden verhoogd indien zich drie maanden na de datum van de orderbevestiging maar voor levering, prijsverhogingen voordoen als gevolg van verhoging van kosten, waaronder arbeidsvoorwaarden, verzekeringspremies, valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven dan wel in geval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, alsmede in al die gevallen waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en zijn zij vermeld in euro’s.

ARTIKEL 4: LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Opgegeven leveringstijden door leverancier zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, alhoewel leverancier zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat de termijnen worden aangehouden.
 2. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat leverancier na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is.
 3. Overschrijding van een levertermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens leverancier. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de koper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te annuleren, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. De producten van leverancier mogen door koper niet via een webwinkel op internet verkocht worden noch mag de koper de producten aan derden voor doorverkoop via het internet verkopen of beschikbaar stellen. Producten mogen niet verkocht worden in welke vorm dan ook aan het buitenland. Alleen in Nederland mogen de producten verkocht worden.
 4. Voor de afname van de producten is een minimale jaarlijkse afname verplicht. Het niet voldoen aan deze afname verplichting kan ertoe leiden dat de leverancier de levering kan staken of beeindigen.

ARTIKEL 5: TRANSPORTVOORWAARDEN EN AFLEVERING

 1. Levering geschiedt franco leveringsadres in Nederland. Dit is anders voor zendingen beneden een van te voren bekend gemaakt minimumorder bedrag. Alle zaken ook die franco zijn verkocht, reizen voor risico van koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van koper te zijn aanvaard.
 2. Leverancier heeft het recht goederen, die door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoermiddel is aan leverancier, ook bij niet-franco zendingen waarbij door koper geen instructies voor de verzending zijn gegeven. Leverancier is niet aansprakelijk indien door welke oorzaak dan ook het door haar gekozen vervoer uitvalt.
 4. Tenzij koper leverancier tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 5. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten, en die afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6: RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Reclames en klachten over zaken c.q. facturen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan leverancier kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt leverancier geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Een reclame (klacht) betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 3. Reclames (klachten) geven aan de koper nimmer het recht zijn betaling op te schorten.
  a. Indien een reclame (klacht) door leverancier gegrond wordt bevonden, heeft leverancier het recht te harer keuze:
  b. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  c. het geleverde te vervangen waarbij de vervangen zaken aan leverancier worden afgegeven;
  d. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door koper betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. In geval het geleverde aan leverancier wordt geretourneerd, zijn de retourkosten voor rekening van koper.

ARTIKEL 7: NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door leverancier niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten zijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan de leverancier niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van koper voor leverancier als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 1. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1. vallen in ieder geval staking overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van leverancier alsmede van hulppersonen en gebeurtenissen welke door leverancier redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 2. Leverancier heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Leverancier is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is leverancier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Leverancier behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 3. Leverancier heeft geen bevoegdheid tot opschorting indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat koper echter recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 8: BETALING

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is leverancier gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper op verzoek en ten genoege van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is de koper gehouden de factuurbedragen contant bij levering te voldoen zonder enige korting. De betalingstermijn zal nimmer langer zijn dan 21 dagen na factuurdatum.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 4. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsrente aan leverancier verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 5. Niet tijdige betaling geeft leverancier het recht zijnerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomst met de koper op te schorten, danwel te ontbinden.
 6. Indien koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en leverancier tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is koper gehouden aan leverancier te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig de wet.
 7. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. De eigendom van geleverde zaken wordt door leverancier uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede van schadevorderingen wegens tekort schieten in de nakoming, zal hebben plaatsgevonden.
 2. Het staat koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van leverancier de zaken voordien te vervreemden en/of te bezwaren.
 3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van leverancier de zaken aan leverancier ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan leverancier of aan door leverancier aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
 4. Leverancier verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1. aan koper eigendom van de geleverde zaken op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van leverancier ten behoeve van andere aanspraken die leverancier op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ARTIKEL 10: TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN KOPER

Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien zijn surseance van betaling of zijn faillissement is aangevraagd, danwel indien hij zelf surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot ( gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede in ten laste van koper enig executoriaal rechtswege in verzuim te zijn, heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling:
 • de uitvoering van verplichtingen harer ten opzichte van koper op te schorten; en/of
 • voor nakoming harerzijds van enige verplichtingen contante betaling te verlangen; en/of
 • de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is;
 • schadevergoeding van koper te vorderen.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Leverancier noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk: a. wegens niet, of niet tijdige levering; b. voor gegevens in folders, catalogi, cursus- en reclamemateriaal e.d c. in geval van niet toerekenbare tekortkomingen( overmacht, zoals bedoeld in artikel 7); d. indien de koper zelf of een derde in het geleverde veranderingen aanbrengt of dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is; e. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan; f. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.
 4. Koper zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens leverancier.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevende onderschikten.

ARTIKEL 12: ONTBINDING DOOR KOPER

 1. Voor verandering of wijzigingen van een koopovereenkomst is de schriftelijke instemming van leverancier vereist. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te ontbinden, dan is hij gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of ontbinding aan verkoper te vergoeden. Te alle tijde zal hij eerst leverancier schriftelijk in verzuim dienen te stellen en deze een redelijke termijn dienen te gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 2. Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door leverancier verrichte prestaties, en heeft leverancier onverkort recht op betaling voor reeds door haar verrichte prestaties.

  ARTIKEL 13: OPLEIDINGEN / CURSUSSEN

  1. Gezien de aard van de door leverancier verkochte producten zullen de bestaande kopers jaarlijks bijscholingscursussen dienen te volgen. Voor nieuwe kopers zullen deze eisen hoger liggen. Deze scholing zal voor de diverse productlijnen van leverancier worden aangeboden. Indien een koper niet tenminste jaarlijks aan dergelijke cursussen deelneemt zal leverancier gerechtigd zijn de relatie met koper te heroverwegen en zo nodig te beëindigen.

  ARTIKEL 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. De bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen leverancier en haar koper, tenzij leverancier er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter in de woonplaats van koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competitie van de sector kanton.
  2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.